درخواست اوپک از روسیه برای کاهش تولید به جای فریز

درخواست اوپک از روسیه برای کاهش تولید به جای فریز
تسنیم خبرداد: پیشنهاد روسیه برای فریز تولید در سطح فعلی در صورت توافق اوپک برای برخی از اعضای این سازمان به اندازه کافی جذاب نیست و آنها خواهان کاهش تولید روسیه هستند.

درخواست اوپک از روسیه برای کاهش تولید به جای فریز

تسنیم خبرداد: پیشنهاد روسیه برای فریز تولید در سطح فعلی در صورت توافق اوپک برای برخی از اعضای این سازمان به اندازه کافی جذاب نیست و آنها خواهان کاهش تولید روسیه هستند.
درخواست اوپک از روسیه برای کاهش تولید به جای فریز