درخواست تراکتورسازی برای تغییر زمان مسابقه با گسترش‌فولاد

درخواست تراکتورسازی برای تغییر زمان مسابقه با گسترش‌فولاد
باشگاه تراکتورسازی با ارسال نامه‌ای از سازمان لیگ درخواست کرد که مسابقه روز‌ چهارشنبه این تیم مقابل گسترش‌فولاد‌ ساعت 16 برگزار شود.

درخواست تراکتورسازی برای تغییر زمان مسابقه با گسترش‌فولاد

باشگاه تراکتورسازی با ارسال نامه‌ای از سازمان لیگ درخواست کرد که مسابقه روز‌ چهارشنبه این تیم مقابل گسترش‌فولاد‌ ساعت 16 برگزار شود.
درخواست تراکتورسازی برای تغییر زمان مسابقه با گسترش‌فولاد