درخواست دو نماینده کنگره از ترامپ برای بازگرداندن تحریم علیه ایران به بهانه آشوب‌ها

درخواست دو نماینده کنگره از ترامپ برای بازگرداندن تحریم علیه ایران به بهانه آشوب‌ها
دو نماینده کنگره آمریکا در پرتو آشوب‌های اخیر در ایران از دولت این کشور خواسته‌اند معافیت‌های تحریمی برای ایران را صادر نکرده و تحریم‌های رفع‌شده ذیل برجام را برگرداند.

درخواست دو نماینده کنگره از ترامپ برای بازگرداندن تحریم علیه ایران به بهانه آشوب‌ها

دو نماینده کنگره آمریکا در پرتو آشوب‌های اخیر در ایران از دولت این کشور خواسته‌اند معافیت‌های تحریمی برای ایران را صادر نکرده و تحریم‌های رفع‌شده ذیل برجام را برگرداند.
درخواست دو نماینده کنگره از ترامپ برای بازگرداندن تحریم علیه ایران به بهانه آشوب‌ها