درخواست شهردار تهران از دستگاه قضایی برای برخورد جدی با قطع درخت در پایتخت

درخواست شهردار تهران از دستگاه قضایی برای برخورد جدی با قطع درخت در پایتخت
شهردار تهران، عزم شهرداری در حفاظت و توسعه پوشش گیاهی و فضای سبز شهر را جدی دانست و گفت: از دستگاه قضایی تقاضا داریم درباره پرونده‌هایی که از طرف شهرداری پیرامون فضای سبز ارجاع می‌شود، با سرعت و قاطعیت بیشتری اقدام کند.

درخواست شهردار تهران از دستگاه قضایی برای برخورد جدی با قطع درخت در پایتخت

شهردار تهران، عزم شهرداری در حفاظت و توسعه پوشش گیاهی و فضای سبز شهر را جدی دانست و گفت: از دستگاه قضایی تقاضا داریم درباره پرونده‌هایی که از طرف شهرداری پیرامون فضای سبز ارجاع می‌شود، با سرعت و قاطعیت بیشتری اقدام کند.
درخواست شهردار تهران از دستگاه قضایی برای برخورد جدی با قطع درخت در پایتخت
!0===a.adult)&&”0″===ds