درخواست عزل سریع وزیر راه بدلیل حادثه ریلی سمنان

درخواست عزل سریع وزیر راه بدلیل حادثه ریلی سمنان
تعدادی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار عزل وزیر راه به دنبال حادثه ریلی در استان سمنان شدند.

درخواست عزل سریع وزیر راه بدلیل حادثه ریلی سمنان

تعدادی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار عزل وزیر راه به دنبال حادثه ریلی در استان سمنان شدند.
درخواست عزل سریع وزیر راه بدلیل حادثه ریلی سمنان