دردسرهای شیرین شباهت ضرغامی با وزیر سابق+عکس

دردسرهای شیرین شباهت ضرغامی با وزیر سابق+عکس
ضرغامی گفت: وقتی در سفر به چین، من و آقای تقی پور به آنان می گفتیم، شما خیلی به هم شبیه هستید، می گفتند نه! شما به هم شبیه هستید.

دردسرهای شیرین شباهت ضرغامی با وزیر سابق+عکس

ضرغامی گفت: وقتی در سفر به چین، من و آقای تقی پور به آنان می گفتیم، شما خیلی به هم شبیه هستید، می گفتند نه! شما به هم شبیه هستید.
دردسرهای شیرین شباهت ضرغامی با وزیر سابق+عکس