درمان رایگان بیمارستانی در غرب تهران برای بیماران نیازمند

درمان رایگان بیمارستانی در غرب تهران برای بیماران نیازمند
تفاهم نامه همکاری با بیمارستان لولاگر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در غرب تهران برای ارائه خدمات رایگان به بیماران نیازمند منعقد شد.

درمان رایگان بیمارستانی در غرب تهران برای بیماران نیازمند

تفاهم نامه همکاری با بیمارستان لولاگر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در غرب تهران برای ارائه خدمات رایگان به بیماران نیازمند منعقد شد.
درمان رایگان بیمارستانی در غرب تهران برای بیماران نیازمند