درمان 70 نوع بیماری توسط سلول‌های بنیادی

درمان 70 نوع بیماری توسط سلول‌های بنیادی
مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان اظهار داشت: درمان بیماران فلج مغزی و اوتیسم در دستورکار قرار دارد که پذیرش بیماران از فلج مغزی انجام شده است.

درمان 70 نوع بیماری توسط سلول‌های بنیادی

مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان اظهار داشت: درمان بیماران فلج مغزی و اوتیسم در دستورکار قرار دارد که پذیرش بیماران از فلج مغزی انجام شده است.
درمان 70 نوع بیماری توسط سلول‌های بنیادی