درگیری مجدد عناصر مسلح تحت حمایت امارات و عربستان در جنوب یمن

درگیری مجدد عناصر مسلح تحت حمایت امارات و عربستان در جنوب یمن
عناصر وابسته به «شورای انتقالی» جنوب یمن تحت حمایت امارات و عناصر مسلح وابسته به دولت مستعفی یمن تحت حمایت عربستان امروز بار دیگر در عدن واقع در جنوب یمن با یکدیگر درگیر شدند.

درگیری مجدد عناصر مسلح تحت حمایت امارات و عربستان در جنوب یمن

عناصر وابسته به «شورای انتقالی» جنوب یمن تحت حمایت امارات و عناصر مسلح وابسته به دولت مستعفی یمن تحت حمایت عربستان امروز بار دیگر در عدن واقع در جنوب یمن با یکدیگر درگیر شدند.
درگیری مجدد عناصر مسلح تحت حمایت امارات و عربستان در جنوب یمن