در آذربایجان غربی نیاز به آرامش، امنیت و وحدت داریم و باید از افراطی گری دوری کنیم

در آذربایجان غربی نیاز به آرامش، امنیت و وحدت داریم و باید از افراطی گری دوری کنیم
دبیر حزب اعتدال و توسعه آذربایجان‌غربی گفت: برای توسعه و پیشرفت استان نیاز به آرامش، امنیت و وحدت داریم و باید از افراطی گری دوری کنیم.

در آذربایجان غربی نیاز به آرامش، امنیت و وحدت داریم و باید از افراطی گری دوری کنیم

دبیر حزب اعتدال و توسعه آذربایجان‌غربی گفت: برای توسعه و پیشرفت استان نیاز به آرامش، امنیت و وحدت داریم و باید از افراطی گری دوری کنیم.
در آذربایجان غربی نیاز به آرامش، امنیت و وحدت داریم و باید از افراطی گری دوری کنیم