دسترسی 30 عضو کاخ سفید به اطلاعات فوق محرمانه لغو شد

دسترسی 30 عضو کاخ سفید به اطلاعات فوق محرمانه لغو شد
طبق گزارش رسانه آمریکایی، دسترسی بیش از 30 عضو کاخ سفید به اطلاعات فوق محرمانه لغو شده و آنها اکنون تنها به اسناد «محرمانه» دسترسی دارند.

دسترسی 30 عضو کاخ سفید به اطلاعات فوق محرمانه لغو شد

طبق گزارش رسانه آمریکایی، دسترسی بیش از 30 عضو کاخ سفید به اطلاعات فوق محرمانه لغو شده و آنها اکنون تنها به اسناد «محرمانه» دسترسی دارند.
دسترسی 30 عضو کاخ سفید به اطلاعات فوق محرمانه لغو شد
!0===a.adult)&&”0″===ds!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview