دستور رئیس‌جمهور برای جبران خسارت در یک روستا

دستور رئیس‌جمهور برای جبران خسارت در یک روستا
رئیس‌جمهور دستور داد خسارت وارده از احداث بزرگراه تهران-شمال به مردم یک روستا در شمال غرب تهران جبران شود.

دستور رئیس‌جمهور برای جبران خسارت در یک روستا

رئیس‌جمهور دستور داد خسارت وارده از احداث بزرگراه تهران-شمال به مردم یک روستا در شمال غرب تهران جبران شود.
دستور رئیس‌جمهور برای جبران خسارت در یک روستا