دستور پوتین برای ایجاد گذرگاه بشردوستانه جهت خروج ساکنان غوطه شرقی

دستور پوتین برای ایجاد گذرگاه بشردوستانه جهت خروج ساکنان غوطه شرقی
رئیس‌جمهور روسیه دستور توقف حملات هوایی این کشور در غوطه شرقی سوریه را صادر کرده است.

دستور پوتین برای ایجاد گذرگاه بشردوستانه جهت خروج ساکنان غوطه شرقی

رئیس‌جمهور روسیه دستور توقف حملات هوایی این کشور در غوطه شرقی سوریه را صادر کرده است.
دستور پوتین برای ایجاد گذرگاه بشردوستانه جهت خروج ساکنان غوطه شرقی
MIT License