دستگاه‌های دولتی در راستای کوچک شدن عمل نکردند

دستگاه‌های دولتی در راستای کوچک شدن عمل نکردند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: دولت برخلاف اصل ۱۰۱ قانون اساسی در راستای کوچک شدن خود عمل نکرده است.

دستگاه‌های دولتی در راستای کوچک شدن عمل نکردند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: دولت برخلاف اصل ۱۰۱ قانون اساسی در راستای کوچک شدن خود عمل نکرده است.
دستگاه‌های دولتی در راستای کوچک شدن عمل نکردند