دستیار ترامپ اتهامات بی‌پایه علیه ایران را تکرار کرد

دستیار ترامپ اتهامات بی‌پایه علیه ایران را تکرار کرد
دستیار رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر به تکرار اتهامات بی‌پایه علیه ایران پرداخت.

دستیار ترامپ اتهامات بی‌پایه علیه ایران را تکرار کرد

دستیار رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر به تکرار اتهامات بی‌پایه علیه ایران پرداخت.
دستیار ترامپ اتهامات بی‌پایه علیه ایران را تکرار کرد