دست رد وزیر دفاع آمریکا به سینه ترامپ/ برگزاری جشن سالگرد انقلاب اسلامی در آنکارا

دست رد وزیر دفاع آمریکا به سینه ترامپ/ برگزاری جشن سالگرد انقلاب اسلامی در آنکارا
دست رد وزیر دفاع آمریکا به سینه ترامپ و برگزاری جشن سالگرد انقلاب اسلامی ایران در آنکارا از جمله موضوعات اخبار «ایران در جهان» طی 24 ساعت گذشته بود.

دست رد وزیر دفاع آمریکا به سینه ترامپ/ برگزاری جشن سالگرد انقلاب اسلامی در آنکارا

دست رد وزیر دفاع آمریکا به سینه ترامپ و برگزاری جشن سالگرد انقلاب اسلامی ایران در آنکارا از جمله موضوعات اخبار «ایران در جهان» طی 24 ساعت گذشته بود.
دست رد وزیر دفاع آمریکا به سینه ترامپ/ برگزاری جشن سالگرد انقلاب اسلامی در آنکارا