دلار دولتی ارزان شد، یورو و پوند کاهش پیدا کرد

دلار دولتی ارزان شد، یورو و پوند کاهش پیدا کرد
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ ۲۰ ارز از جمله دلار با کاهش، نرخ ۱۵ ارز از جمله یورو و پوند افزایش و نرخ شش ارز نیز نسبت به روز پنجشنبه هفته گذشته بدون تغییر بود.

دلار دولتی ارزان شد، یورو و پوند کاهش پیدا کرد

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ ۲۰ ارز از جمله دلار با کاهش، نرخ ۱۵ ارز از جمله یورو و پوند افزایش و نرخ شش ارز نیز نسبت به روز پنجشنبه هفته گذشته بدون تغییر بود.
دلار دولتی ارزان شد، یورو و پوند کاهش پیدا کرد

لوکس بلاگ