دلایل انتخاب «شهید شریفی‌راد» به عنوان شهید شاخص سال بسیج فرهنگیان

دلایل انتخاب «شهید شریفی‌راد» به عنوان شهید شاخص سال بسیج فرهنگیان
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور گفت: شهید شریفی‌راد به دلیل انگیزه‌بخش بودن و فداکاری‌های برجسته‌ای که در زمان حضور در جبهه با سایر نیروها داشت به عنوان شهید شاخص سال این سازمان انتخاب شد.

دلایل انتخاب «شهید شریفی‌راد» به عنوان شهید شاخص سال بسیج فرهنگیان

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور گفت: شهید شریفی‌راد به دلیل انگیزه‌بخش بودن و فداکاری‌های برجسته‌ای که در زمان حضور در جبهه با سایر نیروها داشت به عنوان شهید شاخص سال این سازمان انتخاب شد.
دلایل انتخاب «شهید شریفی‌راد» به عنوان شهید شاخص سال بسیج فرهنگیان