دلجویی جواد خیابانی به نمایندگی از رسانه ملی از لیلا رجبی!

دلجویی جواد خیابانی به نمایندگی از رسانه ملی از لیلا رجبی!
جواد خیابانی چند ساعت بعد از حمله تند از استودیوی شبکه ورزش به لیلا رجبی از او و دیگر ورزشکارانی که حذف شدند،دلجویی کرد.

دلجویی جواد خیابانی به نمایندگی از رسانه ملی از لیلا رجبی!

جواد خیابانی چند ساعت بعد از حمله تند از استودیوی شبکه ورزش به لیلا رجبی از او و دیگر ورزشکارانی که حذف شدند،دلجویی کرد.
دلجویی جواد خیابانی به نمایندگی از رسانه ملی از لیلا رجبی!

کیمیا دانلود