دلیل تصمیم توقف واردات خودرو چه بود؟/توضیحات شریعتمداری را ببینید

دلیل تصمیم توقف واردات خودرو چه بود؟/توضیحات شریعتمداری را ببینید
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:«اگر برخی وقت ها حوادثی اتفاق می افتد که خوشایند بخش خصوصی نیست به مصالحی بر می گردد که دولت برخی مواقع پیش می گیرد و نمونه آن حمایت از تولید داخلی و صادرات با وضع مقررات جدید است.»

دلیل تصمیم توقف واردات خودرو چه بود؟/توضیحات شریعتمداری را ببینید

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:«اگر برخی وقت ها حوادثی اتفاق می افتد که خوشایند بخش خصوصی نیست به مصالحی بر می گردد که دولت برخی مواقع پیش می گیرد و نمونه آن حمایت از تولید داخلی و صادرات با وضع مقررات جدید است.»
دلیل تصمیم توقف واردات خودرو چه بود؟/توضیحات شریعتمداری را ببینید