دلیل رفتار دوگانه دولت در برخورد با رسانه‌ها بی اطلاعی است یا عوام‌فریبی/ نقد بر نظام آری نقد بر دولت نه

دلیل رفتار دوگانه دولت در برخورد با رسانه‌ها بی اطلاعی است یا عوام‌فریبی/ نقد بر نظام آری نقد بر دولت نه
رئیس سازمان بسیج علمی کشور گفت: دولت در برخورد با رسانه‌ها رفتارهای دو گانه‌ای دارد، رفتارها به گونه‌ای است که گویا کسی نمی‌تواند به دولت نقد وارد کند ولی برای نقد نظام مشکلی نیست.

دلیل رفتار دوگانه دولت در برخورد با رسانه‌ها بی اطلاعی است یا عوام‌فریبی/ نقد بر نظام آری نقد بر دولت نه

رئیس سازمان بسیج علمی کشور گفت: دولت در برخورد با رسانه‌ها رفتارهای دو گانه‌ای دارد، رفتارها به گونه‌ای است که گویا کسی نمی‌تواند به دولت نقد وارد کند ولی برای نقد نظام مشکلی نیست.
دلیل رفتار دوگانه دولت در برخورد با رسانه‌ها بی اطلاعی است یا عوام‌فریبی/ نقد بر نظام آری نقد بر دولت نه

تلگرام نارنجی