دمشق با تمدید مذاکرات «ژنو 8 » تا 15 دسامبر مخالفت کرد

دمشق با تمدید مذاکرات «ژنو 8 » تا 15 دسامبر مخالفت کرد
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بعد از دیدار با هیأت دولت سوریه در مذاکرات ژنو اعلام کرد که این مذاکرات تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.

دمشق با تمدید مذاکرات «ژنو 8 » تا 15 دسامبر مخالفت کرد

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بعد از دیدار با هیأت دولت سوریه در مذاکرات ژنو اعلام کرد که این مذاکرات تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.
دمشق با تمدید مذاکرات «ژنو 8 » تا 15 دسامبر مخالفت کرد