دمشق: ترکیه به نصایح ایران و روسیه صادقانه گوش دهد

دمشق: ترکیه به نصایح ایران و روسیه صادقانه گوش دهد
معاون وزیر خارجه سوریه با تمجید از صداقت متحدان دمشق، از ترکیه خواست که به نصایح ایران و روسیه گوش فرا بدهد و به مسیر درست که به نفع منطقه باشد، بازگردد.

دمشق: ترکیه به نصایح ایران و روسیه صادقانه گوش دهد

معاون وزیر خارجه سوریه با تمجید از صداقت متحدان دمشق، از ترکیه خواست که به نصایح ایران و روسیه گوش فرا بدهد و به مسیر درست که به نفع منطقه باشد، بازگردد.
دمشق: ترکیه به نصایح ایران و روسیه صادقانه گوش دهد

دانلود نرم افزار