دمشق: فرانسه در صلح سوریه نقشی ندارد

دمشق: فرانسه در صلح سوریه نقشی ندارد
وزارت خارجه سوریه ضمن انتقاد از سیاست‌های خصمانه فرانسه در قبال این کشور، تأکید کرد که پاریس از تروریست‌های حاضر در سوریه همچنان حمایت می‌کند.

دمشق: فرانسه در صلح سوریه نقشی ندارد

وزارت خارجه سوریه ضمن انتقاد از سیاست‌های خصمانه فرانسه در قبال این کشور، تأکید کرد که پاریس از تروریست‌های حاضر در سوریه همچنان حمایت می‌کند.
دمشق: فرانسه در صلح سوریه نقشی ندارد