دولت آمریکا برای دومین بار در یک ماه اخیر تعطیل شد

دولت آمریکا برای دومین بار در یک ماه اخیر تعطیل شد
عدم موافقت مجلس سنای آمریکا با طرح بودجه سال 2018، دولت این کشور را مجددا به تعطیلی کشاند.

دولت آمریکا برای دومین بار در یک ماه اخیر تعطیل شد

عدم موافقت مجلس سنای آمریکا با طرح بودجه سال 2018، دولت این کشور را مجددا به تعطیلی کشاند.
دولت آمریکا برای دومین بار در یک ماه اخیر تعطیل شد