دولت افغانستان پاسخ بیانیه طالبان را داد

دولت افغانستان پاسخ بیانیه طالبان را داد
تسینم نوشت: حکومت وحدت ملی پس از اعلام عملیات بهاری طالبان این کشور از برنامه جنگی پنج ساله نظامیان افغان برای تامین امنیت سراسری در افغانستان خبر داد.

دولت افغانستان پاسخ بیانیه طالبان را داد

تسینم نوشت: حکومت وحدت ملی پس از اعلام عملیات بهاری طالبان این کشور از برنامه جنگی پنج ساله نظامیان افغان برای تامین امنیت سراسری در افغانستان خبر داد.
دولت افغانستان پاسخ بیانیه طالبان را داد

فروش بک لینک

میهن دانلود