دولت برنامه‌ای برای بهبود کسب و کار ندارد/ تامین کسری بودجه با انتشار اوراق

دولت برنامه‌ای برای بهبود کسب و کار ندارد/ تامین کسری بودجه با انتشار اوراق
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی الزامات بهبود محیط کسب و کار را در چارچوب لایحه بودجه سال 1397 کل کشور بررسی کرد.

دولت برنامه‌ای برای بهبود کسب و کار ندارد/ تامین کسری بودجه با انتشار اوراق

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی الزامات بهبود محیط کسب و کار را در چارچوب لایحه بودجه سال 1397 کل کشور بررسی کرد.
دولت برنامه‌ای برای بهبود کسب و کار ندارد/ تامین کسری بودجه با انتشار اوراق