دولت به حمایت مؤثر از ورزش در ابعاد مختلف قهرمانی و همگانی ادامه می‌دهد

دولت به حمایت مؤثر از ورزش در ابعاد مختلف قهرمانی و همگانی ادامه می‌دهد
رئیس‌جمهور گفت: دولت تدبیر و امید به حمایت مؤثر از ورزش در ابعاد مختلف قهرمانی و همگانی ادامه خواهد داد.

دولت به حمایت مؤثر از ورزش در ابعاد مختلف قهرمانی و همگانی ادامه می‌دهد

رئیس‌جمهور گفت: دولت تدبیر و امید به حمایت مؤثر از ورزش در ابعاد مختلف قهرمانی و همگانی ادامه خواهد داد.
دولت به حمایت مؤثر از ورزش در ابعاد مختلف قهرمانی و همگانی ادامه می‌دهد

پرس نیوز