دولت سومالی سخنگوی گروه تروریستی «الشباب» را در ملا عام اعدام کرد

دولت سومالی سخنگوی گروه تروریستی «الشباب» را در ملا عام اعدام کرد
دولت سومالی اعلام کرد که «حسن حفنی» سخنگوی سابق الشباب را در ملا عام اعدام کرده است.

دولت سومالی سخنگوی گروه تروریستی «الشباب» را در ملا عام اعدام کرد

دولت سومالی اعلام کرد که «حسن حفنی» سخنگوی سابق الشباب را در ملا عام اعدام کرده است.
دولت سومالی سخنگوی گروه تروریستی «الشباب» را در ملا عام اعدام کرد

بک لینک رنک 3