دولت پول نمی دهد قول هم نمی دهد/سامانه شفاف سازی قراردادهای میلیاردی همچنان غیرفعال/هزینه های فاقد را در حد رسانه ها شنیدم

دولت پول نمی دهد قول هم نمی دهد/سامانه شفاف سازی قراردادهای میلیاردی همچنان غیرفعال/هزینه های فاقد را در حد رسانه ها شنیدم
معاون اقتصاد شهر شهرداری تهران با اشاره به هزینه 600 میلیارد تومانی ماهانه شهرداری گفت: مالیات بر ارزش افزوده نصف شده است و 2500 میلیارد تومان تا پایان امسال درآمد شهرداری از محل ارزش افزوده کاهش خواهد داشت.

دولت پول نمی دهد قول هم نمی دهد/سامانه شفاف سازی قراردادهای میلیاردی همچنان غیرفعال/هزینه های فاقد را در حد رسانه ها شنیدم

معاون اقتصاد شهر شهرداری تهران با اشاره به هزینه 600 میلیارد تومانی ماهانه شهرداری گفت: مالیات بر ارزش افزوده نصف شده است و 2500 میلیارد تومان تا پایان امسال درآمد شهرداری از محل ارزش افزوده کاهش خواهد داشت.
دولت پول نمی دهد قول هم نمی دهد/سامانه شفاف سازی قراردادهای میلیاردی همچنان غیرفعال/هزینه های فاقد را در حد رسانه ها شنیدم