دو نفر از امیدهای طلایی کاروان ایران فردا شب وزن‌کشی می‌کنند

دو نفر از امیدهای طلایی کاروان ایران فردا شب وزن‌کشی می‌کنند
نمایندگان اوزان ۵۹ و ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان فردا شب (شنبه)‌ وزن‌کشی می‌کنند تا از عصر یکشنبه به وقت ایران به مصاف رقبا بروند.

دو نفر از امیدهای طلایی کاروان ایران فردا شب وزن‌کشی می‌کنند

نمایندگان اوزان ۵۹ و ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان فردا شب (شنبه)‌ وزن‌کشی می‌کنند تا از عصر یکشنبه به وقت ایران به مصاف رقبا بروند.
دو نفر از امیدهای طلایی کاروان ایران فردا شب وزن‌کشی می‌کنند

روزنامه ایران