دکتر عباسعلی نورا نماینده سابق زاهدان درگذشت

دکتر عباسعلی نورا نماینده سابق زاهدان درگذشت
دکتر عباسعلی نورا نماینده دوره پنجم و هشتم مجلس شورای اسلامی شب گذشته بر اثر ایست قلبی درگذشت.

دکتر عباسعلی نورا نماینده سابق زاهدان درگذشت

دکتر عباسعلی نورا نماینده دوره پنجم و هشتم مجلس شورای اسلامی شب گذشته بر اثر ایست قلبی درگذشت.
دکتر عباسعلی نورا نماینده سابق زاهدان درگذشت