دید افقی در اهواز به 50 متر رسید/ لغو 5 پرواز

دید افقی در اهواز به 50 متر رسید/ لغو 5 پرواز
به دلیل وجود ریزگردها در اهواز دید افقی به 50 متر رسید و بر همین اساس 5 پرواز به مقصد اهواز لغو و به مبدأ بازگشتند.

دید افقی در اهواز به 50 متر رسید/ لغو 5 پرواز

به دلیل وجود ریزگردها در اهواز دید افقی به 50 متر رسید و بر همین اساس 5 پرواز به مقصد اهواز لغو و به مبدأ بازگشتند.
دید افقی در اهواز به 50 متر رسید/ لغو 5 پرواز