دیپلمات غربی: آژانس، خروج 11 متریک تُن آب سنگین از ایران را تأیید کرد

دیپلمات غربی: آژانس، خروج 11 متریک تُن آب سنگین از ایران را تأیید کرد
یک منبع دیپلماتیک روز سه‌شنبه با استناد به گزارشی محرمانه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران یازده متریک تُن از ذخائر آب سنگین خود را به خارج از این کشور منتقل کرده است.

دیپلمات غربی: آژانس، خروج 11 متریک تُن آب سنگین از ایران را تأیید کرد

یک منبع دیپلماتیک روز سه‌شنبه با استناد به گزارشی محرمانه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران یازده متریک تُن از ذخائر آب سنگین خود را به خارج از این کشور منتقل کرده است.
دیپلمات غربی: آژانس، خروج 11 متریک تُن آب سنگین از ایران را تأیید کرد