رئیس‌جمهور با همه پرسی می‌خواهد برجام دیگری تحمیل کند یا رابطه با امریکا را؟

رئیس‌جمهور با همه پرسی می‌خواهد برجام دیگری تحمیل کند یا رابطه با امریکا را؟
عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان گفت: رئیس‌جمهور بگوید در چه موضوعی می‌خواهد همه پرسی شود آیا برجام دیگری را می‌خواهد با همه‌پرسی به مردم تحمیل کند یا رابطه با آمریکا را می‌خواهد مطرح کند؟

رئیس‌جمهور با همه پرسی می‌خواهد برجام دیگری تحمیل کند یا رابطه با امریکا را؟

عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان گفت: رئیس‌جمهور بگوید در چه موضوعی می‌خواهد همه پرسی شود آیا برجام دیگری را می‌خواهد با همه‌پرسی به مردم تحمیل کند یا رابطه با آمریکا را می‌خواهد مطرح کند؟
رئیس‌جمهور با همه پرسی می‌خواهد برجام دیگری تحمیل کند یا رابطه با امریکا را؟