رئیس‌جمهور هفته آینده با مردم سخن خواهد گفت

رئیس‌جمهور هفته آینده با مردم سخن خواهد گفت
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اعضای کابینه از رئیس جمهور خواستند نظرات خوبی را که برای ایجاد تحول، نشاط و شغل در جامعه دارند با مردم در میان بگذارند، بنابراین، احتمالاً اواسط هفته آینده وی با مردم سخن خواهد گفت.

رئیس‌جمهور هفته آینده با مردم سخن خواهد گفت

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اعضای کابینه از رئیس جمهور خواستند نظرات خوبی را که برای ایجاد تحول، نشاط و شغل در جامعه دارند با مردم در میان بگذارند، بنابراین، احتمالاً اواسط هفته آینده وی با مردم سخن خواهد گفت.
رئیس‌جمهور هفته آینده با مردم سخن خواهد گفت