راز خطرپذیری نوجوانان چیست؟

راز خطرپذیری نوجوانان چیست؟
عصب‌شناسان می‌گویند نقش گروه دوستان و مادران در خطرپذیری نوجوانان غیرقابل‌انکار است؛ اما درنهایت، این سیستم پاداش مغز و کنترل شناختی است که می‌تواند از آن‌ها ورزشکاری خوب یا راننده‌ای دیوانه بسازد.

راز خطرپذیری نوجوانان چیست؟

عصب‌شناسان می‌گویند نقش گروه دوستان و مادران در خطرپذیری نوجوانان غیرقابل‌انکار است؛ اما درنهایت، این سیستم پاداش مغز و کنترل شناختی است که می‌تواند از آن‌ها ورزشکاری خوب یا راننده‌ای دیوانه بسازد.
راز خطرپذیری نوجوانان چیست؟