راهنمایی شهرداری به مردم: از مشاغل مزاحم خودرویی به 1888 و 137 شکایت کنید

راهنمایی شهرداری به مردم: از مشاغل مزاحم خودرویی به 1888 و 137 شکایت کنید
شهرداری تهران می‌گوید در صورتی که شهروندان از مشاغل خودرویی احساس مزاحمت می‌کنند باید به سامانه‌های شهرداری یعنی شماره تلفن‌های 1888 و 137 شکایت کنند.

راهنمایی شهرداری به مردم: از مشاغل مزاحم خودرویی به 1888 و 137 شکایت کنید

شهرداری تهران می‌گوید در صورتی که شهروندان از مشاغل خودرویی احساس مزاحمت می‌کنند باید به سامانه‌های شهرداری یعنی شماره تلفن‌های 1888 و 137 شکایت کنند.
راهنمایی شهرداری به مردم: از مشاغل مزاحم خودرویی به 1888 و 137 شکایت کنید

صبحانه