راه‌های سر عقل آوردن آمریکا

راه‌های سر عقل آوردن آمریکا
یکی از مقامات پیشین سازمان جاسوسی آمریکا، گفته است که باید هزینه حضور روسیه و ایران را سوریه با ترور نیروهایشان افزایش داد، وی باید بداند که دست سیلی ایران در جواب این سخنِ برخواسته از وحشیگری، باز است.

راه‌های سر عقل آوردن آمریکا

یکی از مقامات پیشین سازمان جاسوسی آمریکا، گفته است که باید هزینه حضور روسیه و ایران را سوریه با ترور نیروهایشان افزایش داد، وی باید بداند که دست سیلی ایران در جواب این سخنِ برخواسته از وحشیگری، باز است.
راه‌های سر عقل آوردن آمریکا

مد روز