راه حل ترامپ برای اتمام تیراندازی‌های مرگبار در مدارس: معلمان مسلح شوند

راه حل ترامپ برای اتمام تیراندازی‌های مرگبار در مدارس: معلمان مسلح شوند
رئیس‌جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه پیشنهاد کرد برای جلوگیری از تیراندازی‌های مرگبار در مدارس، معلمان مدارس به سلاح مسلح شوند.

راه حل ترامپ برای اتمام تیراندازی‌های مرگبار در مدارس: معلمان مسلح شوند

رئیس‌جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه پیشنهاد کرد برای جلوگیری از تیراندازی‌های مرگبار در مدارس، معلمان مدارس به سلاح مسلح شوند.
راه حل ترامپ برای اتمام تیراندازی‌های مرگبار در مدارس: معلمان مسلح شوند