«رحمت» معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی شد و «زارعان» مشاور و دستیار صالحی

«رحمت» معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی شد و «زارعان» مشاور و دستیار صالحی
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران طی حکمی «حسین رحمت» را به عنوان معاون جدید حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی منصوب و زارعان را مشاور و دستیار خود کرد.

«رحمت» معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی شد و «زارعان» مشاور و دستیار صالحی

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران طی حکمی «حسین رحمت» را به عنوان معاون جدید حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی منصوب و زارعان را مشاور و دستیار خود کرد.
«رحمت» معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی شد و «زارعان» مشاور و دستیار صالحی

نخبگان