رسانه به روش BBC/ حرفه‌ای‌هایی که فیلم تبلیغاتی روحانی را پخش کردند

رسانه به روش BBC/ حرفه‌ای‌هایی که فیلم تبلیغاتی روحانی را پخش کردند
رسانه انگلیسی BBC سالهاست با نقاب تلاش برای حرفه‌ای‌گری و بیطرفی!اما منافع یک جریان سیاسی خاص در داخل و حامیان خارجی آن را پیگیری می‌کند.

رسانه به روش BBC/ حرفه‌ای‌هایی که فیلم تبلیغاتی روحانی را پخش کردند

رسانه انگلیسی BBC سالهاست با نقاب تلاش برای حرفه‌ای‌گری و بیطرفی!اما منافع یک جریان سیاسی خاص در داخل و حامیان خارجی آن را پیگیری می‌کند.
رسانه به روش BBC/ حرفه‌ای‌هایی که فیلم تبلیغاتی روحانی را پخش کردند