رستم،سهراب و پایان این شاهنامه که خوش بود

رستم،سهراب و پایان این شاهنامه که خوش بود
مدال طلای سهراب مرادی روحیه مضاعفی را به کاروان ایران تزریق کرد.روحیه ای که تاثیرش را روی سایر ورزشکاران خواهد گذاشت.

رستم،سهراب و پایان این شاهنامه که خوش بود

مدال طلای سهراب مرادی روحیه مضاعفی را به کاروان ایران تزریق کرد.روحیه ای که تاثیرش را روی سایر ورزشکاران خواهد گذاشت.
رستم،سهراب و پایان این شاهنامه که خوش بود

پامنا موبایل لپ تاپ