«رسم عاشق‌کُشی» را به ناشر واگذار کردم/ داستانی اجتماعی با رویکرد مسائل عاطفی جوانان

«رسم عاشق‌کُشی» را به ناشر واگذار کردم/ داستانی اجتماعی با رویکرد مسائل عاطفی جوانان
نویسنده رمان «رسم عاشق‌کُشی» از واگذاری کتابش به ناشر خبر داد و گفت: این کتاب یک داستان اجتماعی با رویکرد مسائل عاطفی میان جوانان است.

«رسم عاشق‌کُشی» را به ناشر واگذار کردم/ داستانی اجتماعی با رویکرد مسائل عاطفی جوانان

نویسنده رمان «رسم عاشق‌کُشی» از واگذاری کتابش به ناشر خبر داد و گفت: این کتاب یک داستان اجتماعی با رویکرد مسائل عاطفی میان جوانان است.
«رسم عاشق‌کُشی» را به ناشر واگذار کردم/ داستانی اجتماعی با رویکرد مسائل عاطفی جوانان