رشد اقتصادی بوی نفت می‌دهد/رشد در بخش صنعت کمتر مشهود است

رشد اقتصادی بوی نفت می‌دهد/رشد در بخش صنعت کمتر مشهود است
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به افزایش صادرات نفت و گاز و قیمت دلار گفت: بخش بیشتر از رشد اقتصادی مربوط به نفت و گاز است.

رشد اقتصادی بوی نفت می‌دهد/رشد در بخش صنعت کمتر مشهود است

رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به افزایش صادرات نفت و گاز و قیمت دلار گفت: بخش بیشتر از رشد اقتصادی مربوط به نفت و گاز است.
رشد اقتصادی بوی نفت می‌دهد/رشد در بخش صنعت کمتر مشهود است