روادید بین ایران و روسیه از سال 2017 لغو می‌شود

روادید بین ایران و روسیه از سال 2017 لغو می‌شود
خبرگزاری روسی اعلام کرد لغو روادید بین ایران و روسیه برای گروه‌های گردشگری 5 تا 50 نفره از سال 2017 اجرا می‌شود و آنها می‌توانند تا 15 روز بدون ویزا در کشور مقابل اقامت داشته باشند.

روادید بین ایران و روسیه از سال 2017 لغو می‌شود

خبرگزاری روسی اعلام کرد لغو روادید بین ایران و روسیه برای گروه‌های گردشگری 5 تا 50 نفره از سال 2017 اجرا می‌شود و آنها می‌توانند تا 15 روز بدون ویزا در کشور مقابل اقامت داشته باشند.
روادید بین ایران و روسیه از سال 2017 لغو می‌شود