روایتی از زندگی یک معلم/ از شنیدن خبر شهادت تا اهدای اعضای بدن فرزند

روایتی از زندگی یک معلم/ از شنیدن خبر شهادت تا اهدای اعضای بدن فرزند
«قاسم عودی» عضو خانواده بزرگ آموزش و پرورش کشور و مدیر مدرسه‌ای در کلاله گلستان است؛ همان مردی که رضایت داد تا اعضای بدن پسرش بعد از مرگ مغزی به 3 نفر اهدا شود.

روایتی از زندگی یک معلم/ از شنیدن خبر شهادت تا اهدای اعضای بدن فرزند

«قاسم عودی» عضو خانواده بزرگ آموزش و پرورش کشور و مدیر مدرسه‌ای در کلاله گلستان است؛ همان مردی که رضایت داد تا اعضای بدن پسرش بعد از مرگ مغزی به 3 نفر اهدا شود.
روایتی از زندگی یک معلم/ از شنیدن خبر شهادت تا اهدای اعضای بدن فرزند