روایتی از گستردگی تخریب در زلزله کرمانشاه/ خرابی تکان دهنده مراکز حساس و امدادرسان/ شهرداری و نظام مهندسی در برابر «امضا فروشی‌ها» پاسخ دهند

روایتی از گستردگی تخریب در زلزله کرمانشاه/ خرابی تکان دهنده مراکز حساس و امدادرسان/ شهرداری و نظام مهندسی در برابر «امضا فروشی‌ها» پاسخ دهند
زلزله اخیر کرمانشاه موجب تخریب گسترده مراکز حساس به خصوص بیمارستان‌ها مدارس، کلانتری‌ها و پادگان‌ها شد که خود باید در زمان حادثه کمک‌رسان باشند، حال آنکه تخریب واحدهای مسکونی هم روایت خود را دارد.

روایتی از گستردگی تخریب در زلزله کرمانشاه/ خرابی تکان دهنده مراکز حساس و امدادرسان/ شهرداری و نظام مهندسی در برابر «امضا فروشی‌ها» پاسخ دهند

زلزله اخیر کرمانشاه موجب تخریب گسترده مراکز حساس به خصوص بیمارستان‌ها مدارس، کلانتری‌ها و پادگان‌ها شد که خود باید در زمان حادثه کمک‌رسان باشند، حال آنکه تخریب واحدهای مسکونی هم روایت خود را دارد.
روایتی از گستردگی تخریب در زلزله کرمانشاه/ خرابی تکان دهنده مراکز حساس و امدادرسان/ شهرداری و نظام مهندسی در برابر «امضا فروشی‌ها» پاسخ دهند