روایت مشاور حقوقی رییس‌جمهور از جلسه ۲۰ساعته روحانی برای تکمیل منشورحقوق شهروندی

روایت مشاور حقوقی رییس‌جمهور از جلسه ۲۰ساعته روحانی برای تکمیل منشورحقوق شهروندی
مشاور رئیس‌جمهور در امور حقوقی درباره متن نهایی منشور حقوق شهروندی گفت: این متن در حوزه‌های مختلفی همچون حقوق سیاسی تکمیل شده است.

روایت مشاور حقوقی رییس‌جمهور از جلسه ۲۰ساعته روحانی برای تکمیل منشورحقوق شهروندی

مشاور رئیس‌جمهور در امور حقوقی درباره متن نهایی منشور حقوق شهروندی گفت: این متن در حوزه‌های مختلفی همچون حقوق سیاسی تکمیل شده است.
روایت مشاور حقوقی رییس‌جمهور از جلسه ۲۰ساعته روحانی برای تکمیل منشورحقوق شهروندی

دانلود ایمو برای گوشی