روایت نهاوندیان از خوشحالی مردم وناراحتی بدخواهان از دستاوردهای دولت/دنیا خواهان مذاکره با ایران است

روایت نهاوندیان از خوشحالی مردم وناراحتی بدخواهان از دستاوردهای دولت/دنیا خواهان مذاکره با ایران است
رییس دفتر رییس‌جمهوری دستاوردهای دولت یازدهم در طول سه سال فعالیت را تشریح کرد.

روایت نهاوندیان از خوشحالی مردم وناراحتی بدخواهان از دستاوردهای دولت/دنیا خواهان مذاکره با ایران است

رییس دفتر رییس‌جمهوری دستاوردهای دولت یازدهم در طول سه سال فعالیت را تشریح کرد.
روایت نهاوندیان از خوشحالی مردم وناراحتی بدخواهان از دستاوردهای دولت/دنیا خواهان مذاکره با ایران است

bluray movie download